پرسشنامه نرم‌افزارهای برگزاری جلسات آنلاین

شرکت ‌بین‌المللی وند، برای پژوهشی نیاز به دانستن شناخت مخاطبان از نرم‌افزارهای برگزاری جلسات آنلاین دارد.
لطفتان خواهد بود تا با پاسخ‌ به این پرسشنامه، ما را همراهی کنید.

۳. این لوگوها مربوط به کدام نرم‌افزارها است؟

۴. هر تصویر مربوط به کدام نرم‌افزار است؟

۶. این نرم‌افزارها در چه کشوری ساخته شده‌اند؟

London
36 Islip Gardens, Northolt, Middlesex, London, United Kingdom, UB5 5BX
+44  7769 794 924
Tehran
#12, No 19, Arian Alley, Sepidar St, Jordan St, Jahan Koodak Sq.
+98 21 8865 4928
logo
For Latest News...