رفتار سرمایه‌گذاری ایرانیان

شرکت بین‌المللی وند در یک نظرسنجی وسیع می‌خواهد رفتار سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را تحلیل کند. لطفا شما هم همراهی کنید.

پاسخ به سوال‌ها ۳ دقیقه زمان می‌برد.

London

36 Islip Gardens, Northolt, Middlesex, London, United Kingdom, UB5 5BX

+44  7769 794 924

Tehran

#12, No 19, Arian Alley, Sepidar St, Jordan St, Jahan Koodak Sq.

+98 21 8865 4828

logo
For Latest News...