روایت پروژه بانک آینده

لوکس و ویژه به درخشش طلا

شخصیت بخشیدن به بانک آینده با
استفاده‌ای متفاوت از رنگ‌ها

آنچیزی که بانک آینده نیز داشـت و دلیل اصلی شـروع پـروژه ریبـرنـدینگ این بانک، بـه تعبیری شسـته رفـته و دقیق بـــود. بانک آینده، شـــبیه دیگر بانکهی خـــصوصی و فقد ویژگیهی متمایز و مشخصی بـــود و «متفوتبودن» آن عنصر شگفت و آن جدویی بود که این بانک در آن برههی زمنی نیز داشت. اگرچه بانک آینده بـــرای مخطبن ایرانی بانکی شنخته شـــده بـــود، ام در چـــشم آن، چـــندان تفاوتی با دیگر بانکه نـداشـت. یکی بـود هـمچون دیگر بانکه و شید آن یکی که، سـهم چـندانی از عـنصر تمایز در بزار بانکهی کشور از آن خـود نکرده بـود. گـرچـه بـه وضـوح مـشخص بـود که بانک آینده در مقیسه ب بانکهی دولتی بسیر امروزیتر و مدرنتر است، ام ویژگی چشمگیر و متمایزی در دیزاین و ویژگیهی شخصیتی نداشت.

درجستوجوی
هویت بصری متمایز

با چنین تفسیری از مشکل، تیم مـدیریتی بانک آینده میخـواسـتند در کنار شـعب عادی خـود، شـعبههی لـوکس و ویژه طـراحی و ایجاد کنند تا بـه مشـتریان ویژه، خـدمت اختصاصی بـدهـند و قـرار بـود اولین شـعبه آزمایشی و پــروتیپ با هــویت بــصری کمــلا متفاوتی در مــجتمع «ایران مال» ساخته شــود. مــدیریت بانک آینده آگاه بـودنـد که هـویت بـصریشان فاقد این ظـرفیت و پتانسیل اسـت. آنها مـعتقد بـودنـد هـویت بـصری آن زمان بانک آینده قدر نیست چنین تمایزی را نشان دهد. بنابراین آن چیزی که از شـرکت ونـد میخـواسـتند، ارتقای هـویت بـصری بـدون از دسـت رفـتن هـویت قبلی بانک بـود و اینکه مخاطبن شـعبه های ویژه و پـرمیوم بانک عـلاوه بـر شناخت و دیدن عنصر آشنا، ویژه بـودن آن را نیز احساس کنند.

 

با روشـن و مـشخص شـدن اهـداف و نیت های مـدیران بانک آینده،فـرآیند اجـرای پـروژه تـوسـط شـرکت ونـد آغاز شـد. مـدیران بانک آینده در مسیر ریبـرنـدینگ و دیزاین بانک بـرای لـوکستـر شـدن، دو درخـواسـت از م داشـتند. نخسـت اینکه لـوگـوی بانک آینده تغییر نکند و دوم هـم رنـگ قـهوهای که رنـگ اصلی بانک بـود، حــفظ شــود. م در بــررسیهیمان مــتوجــه شــدیم که خــواســته اول منطقی اســت؛ لــوگــوی بانک آینده از اسـتنـدارهی لازم بـرخـوردار بـود و مسـئله بـصری حدی نـداشـت، ام از آن سـو خـواسـته دوم مشکل آفـرین بـود. چـراکه از نـظر م منع اصلی لـوکس شـدن هـویت بـصری بانک آینده، همان رنـگ قـهوه‌ای بـود و میبایست حتما تغییرش میدادیم. از جهــتی نیز نمیخــواســتیم با اضافه کردن رنــگ دیگری بــه هــویت بــصری بانک آینده بــه مخطب شــوک وارد کنیم. بنابراین کار اصلی ما در اســتراتــژِی رنــگ بانک آینده، از میان بــرداشــتن محتاطانه‌ی رنـگ قـهوه‌ای و اسـتفاده از مشـتقات آن یعنی دو رنـگ سفید و طـلایی بـود. ایده ما اسـتفده از رنگ طلایی لوگو در زمینه سفید بود که در عمل نیز اتفاق افتاد و شخصیت بانک آینده را تغییر داد

خدا درجزئيات است

جـزئیت را دسـتکم نگیرید و آنه را کوچک نـشمرید؛ در زهـدان جـزئیت، تغییرات بـزرگی نـهفته اسـت که بید بـرکشید و بـه ثـمر نشند. م در تیم ونـد، بـه جـزئیت فکر میکنیم. مـنطق تصمیم م نیز دربره دلایل تغییرات انـدک در جـزئیت لـوگـوی بانک آینده، کمـلا علمی و بـرگـرفـته از همین بینشبـود. انـدازه و بـزرگی و کوچکی تغییرات نیست که مـهم اسـت؛ بلکه هـمواره، اثـرگـذاری تغییرات و بـه هـدف نشسـتن اسـتراتـژیهست که در دســتور کر تیم ونــد اســت. م بــه تغییراتی دســت میزنیم که مشکلی را حــل میکند و هــویت بــصری را ب اسـتراتـژی بـرنـد هماهنگ میکند. در پـروژه ریبـرنـدینگ بانک آینده نیز تغییرات کوچک در جـزییت، هـدفه را مـحقق میکرد پـسهمین کر را کردیم. از نـظر م، در هـرگـونـه ریدیزاین لـوگـوه، پرامـتر تعیینکننده و حـرفـهای، میزان شنخت مـردم و مخطبن اسـت. شنخت مخطبن بـه م میگـوید ت چـه انـدازه لـوگـو را تغییر دهیم. نـظرسنجیهی انجم شـده در پـروژه بانک آینده بـه م نشن داد که مخطبن، لـوگـوی بانک آینده را میشنسند و از آنج که لــوگــوهی شنخته شــده را نمیتــوان یه یکبره تغییر داد، بنبراین بن نــداشــتیم تغییرات انقلابی و کلی در ل ـوگوـی بانک آینده ایجد کنیم. ایجد تغییری جزـئی، هدـفمـند، استـراتژـیک و کملا کفی بـود. از سـویی دیگر هـدف اصلی پـروژه، لـوکسجـلوهگـر شـدن بـود و در این راه منع اصلی، تـرکیب رنـگ بود و نه لوگو پسبه همین بسنده کردیم.

رنگ ها شخصیت میدهند

بـخش اصلی و در حـقيقت فـوت کوزه‌گـری م در ریبـرنـدینگ بانک آینده، حـذف رنـگ قـهوه‌ای بـود. هـمين تغییر رنـگ و اسـتفده از رنـگ طـلایی در زمینهای سفید بعث شـد که بانک آینده ب شخصیتی لـوکسو ویژه جلـوهگرـ شوـد. و این خصیت رنگهستـ که شخصیت دارندـ و شخصیت میبخـشند. چنین بینشی کملا بـرخـلاف تلقی مـرسـوم دربره رنـگهست. دربره رنـگ، مـردم و حتی دیزینره و دانشگههی گـرافیک ایران هـمواره بـه اشـتبه فکر میکنند که رنـگ دارای معنی خص ی نمادین اسـت ی مـفهومی را تـداعی میکند. در ذهنیت مـردم چنین ج افتده که رنـگ سـبز نماد رشـد و نـمو و رنـگ قـرمـز نماد هیجن و عـشق اسـت. این در حلی اسـت که در اصـول نشنهشنسی این بـرداشـته کمـلا غـلط اسـت. در نشنهشنسی، نشنهه در یک زمینه و کنتکست معن مییبـند و معنی نیز بـه زمنه و مکنه ارتبط دارنـد. بنبراین رنـگ قـهوهای بانک آینده بـه تنهیی و بـدون در نـظر گـرفـتن زمینههی هـویتی بـرنـد معنیی نمیدهـد کمااینکه رنـگ سفید و طلایی فعلی هم در همین راست بیمعنست. آنچه رنگه دارند، شخصیت است.
مخطب امـروزین میدانـد که رنـگ طـلایی در لـوگـو حـستـشخصو لـوکسبـودن را مـنتقل میکند. کری که م نیز در ریبــرنــدینگ بانک آینده کردیم اســتفده از رنــگ طــلایی و سفید در راســتی ایجد شخصیتی متمایز برای بانک اینده بود.

چـوب جادوی‌ ریبـرنـدینگ بانک آینده تغییر رنـگ بـود

اقـدامی بسیار اسـتراتـژیک که مـدیران بانک آینده را بـه اهـدافشن رسند. الـبته که ابـتدای امـر در بـرابـر تغییر رنـگ مقومـت کردنـد ام نهیت هیئتمـدیره بانک آینده اسـتراتـژی تـدوینشـده را متنسب ب ویژگیهی مـورد انتظر یفـتند و ب تغییرات مـوافـقت کردنـد. چـرا که هــدف اصلی، لــوکسدیده شــدن بــود و اســتراتــژیه و دیزاینهی م ولــو بــه قیمت تغییر رنــگ، آنه را بــه آرمنشن میرسنید. در عـمل نیز تغییراتی که م صـورت دادیم، بـلافصله تثیر خـود را نشن داد. بانک آینده در آن مـقطع اسـپنسـر مـوزه لـوور در ایران شـد که نمایشگهی بـزرگ از گنجینههی ایرانی را در مـوزه ایران بستن بـرگـزار کرد. بـعد از آن نیز شـعبه ایران مل این بانک، ب همین هـویت بـصری افتتح شـد. مـدیران بانک آینده در مـوارد خص منند رویداده و نشسـتهی ویژه و خـرید هـدایی اختصصی بـرای مخطبن خص، هویت بصری جدید خود را به کر میگیرند.

برندبوک بزرگ بانک آیند؛

۲۰۰صفحه، ۵۰۰فیلد دیزاین شده

مجرای پـروژه ریبـرنـدینگ بانک آینده بـه دیزاین هـویت بـصری محـدود نمیشـود. م تمام تچپـوینتهی بانک آینده را ریدیزاین کردیم. بـزرگتـرین بـرنـد بـوکی که تکنون در شـرکت ونـد بـرای یک پـروژه سخته شـده، مــتعلق بــه بانک آینده اســت. این بــرنــد بــوک بیشا ۲۰۰ صــفحه ب حــدود ۵۰۰ فیل دیزاین شــده، یکی از کمـلتـرین بـرنـدبـوکهیی اسـت که در ایران طـراحی و سخته شـده اسـت. در این مـرحـله از پـرژوه لازم بـود تمام عنصر و المانهی بانک آینده از تبلو و سـردر،فـرمهی بانکی و سـربـرگه، کرتهی بانکی گـرفـته ت رنـگ جـوهـر امضه، اسـتمـپه،فـونـته و رنـگه، بیلبوره و تبلوهی تبلیغتی، شکل چینشو تـرکیب ATM، بـروشـوره، ایمیله، هـويـت چپی، هـویت شـبکههی اجتماعی و... از ابـتدا ریدیزاین شـونـد ت همگی بـه هـویت بـصری جـدید بانک نـزدیک شـونـد و مخطبن در نگه اول مـتوجـه ویژه بـودن بانک آینده شـونـد. م حتی بـرای شکل و دیزاین سـوپـرگـرافیکه هـم فـرمـولهیی خص را محسبه کردیم. در نهیت هـم فیل لایه بز تمام دیزاینه را در اختیر مـدیریت بانک آینده قـرار دادیم ت شـعبهه متنسب ب نیزهی خـود از این هـویت بـصری لوکسو متمایز استفده کنند.