نظرخواهی اتاق بازرگانی «ایران و سوئیس»

دوستان و همراهان گرامی


اتاق بازرگانی «ایران و سوئیس» با همکاری «شرکت بین‌المللی وند» قصد دارند هویت برند اتاق را ارزیابی کنند.
مطالعه‌هایی انجام شده و با تعدادی از اعضای اتاق مصاحبه‌هایی شده است، اکنون چند سوال هست که پاسخ‌ شما به این پروژه کمک بسیاری خواهد کرد.
با تشکر
جلیل نوربـخش
استراتژیست شرکت بین‌المللی وند
پاسخ به این سوال‌ها دو تا سه دقیقه زمان خواهد برد.
(تمام تصاویر استفاده شده در نظرسنجی، نمادین هستند.)
logo
For Latest News...

Manchester

96-92 Wellington Road South, Stockport, England, SK3 1TJ

+44  7769 794 924

Tehran

#12, No 19, Arian Alley, Sepidar St, Jordan St, Jahan Koodak Sq.

+98 21 8865 4828